கிழக்குப் பல்கலைக்கழக, சுவாமி விபுலானந்த அழகியற் கற்கைகள் நிறுவக, இறுதியாண்டு நடனத்துறை மாணவர்களின் அவைக்காற்றுகை – 2018 மார்கழி

கிழக்குப் பல்கலைக்கழக, சுவாமி விபுலானந்த அழகியற் கற்கைகள் நிறுவக, இறுதியாண்டு நடனத்துறை மாணவர்களின் அவைக்காற்றுகை - 2018 மார்கழி